Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
wtorek, 25 lipca 2017, 206 dzień roku, imieniny jakuba, Krzysztofa, Walentyny
Mapa Powiatu Chojnickiego Gmina Konarzyny Gmina Konarzyny Gmina Chojnice Gmina Chojnice Miasto Chojnice Miasto Chojnice Gmina Brusy Gmina Brusy Gmina Czersk Gmina Czersk
Mapa Powiatu Chojnickiego Gmina Konarzyny Gmina Konarzyny Gmina Chojnice Gmina Chojnice Miasto Chojnice Miasto Chojnice Gmina Brusy Gmina Brusy Gmina Czersk Gmina Czersk
Fotografia w górnej animacji: 01_widok_na_urzad Fotografia w górnej animacji: 02_widok_na_rynek Fotografia w górnej animacji: basen Fotografia w górnej animacji: fontanna_noca Fotografia w górnej animacji: jezioro_i_pomost Fotografia w górnej animacji: kajaki Fotografia w górnej animacji: kosciol Fotografia w górnej animacji: laka Fotografia w górnej animacji: most_zwodzony Fotografia w górnej animacji: most_zwodzony_kajaki Fotografia w górnej animacji: nowoczesny_budynek Fotografia w górnej animacji: orkiestra Fotografia w górnej animacji: rynek Fotografia w górnej animacji: stary_dom Fotografia w górnej animacji: widok_na_jezioro Fotografia w górnej animacji: widok_na_lake Fotografia w górnej animacji: zaglowki
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Wydział Inwestycji i Infrastruktury Drogowej - Wydziały - Załatw sprawę w Starostwie - Oficjalny serwis Starostwa Powiatowego w Chojnicach.

 

Pobierz PDF

Wydział Inwestycji i Infrastruktury Drogowej

 

Wydział Inwestycji i Infrastruktury Drogowej

Nadzór nad pracami Wydziału sprawuje Marek Szczepański - Wicestarosta


Dyrektor - Maciej Kempiński
tel. (52)39 66 571

Z-ca dyrektora - Jan Gierszewski,
tel. (52)39 66 534

Główny specjalista - Jacek Marciniak,
tel. (52)39 66 534

WYDZIAŁ INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ – „ID”

Do zadań wydziału należy w szczególności:

 1. Z zakresu inwestycji:
  1. Współpraca z jednostkami powiatowymi w zakresie przygotowywania remontów, modernizacji oraz inwestycji w powiecie, w tym inwestycji drogowych.
  2. Planowanie w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek inwestycji i remontów w obiektach oświatowych.
  3. Nadzór czynności realizowanych przez inspektora nadzoru (inżyniera kontraktu).
  4. Planowanie środków na inwestycje, remonty i modernizacje realizowane przez powiat oraz dokonywanie odbiorów i rozliczeń finansowych.
  5. Przygotowywanie dokumentów do wydziału finansowego po zakończeniu inwestycji w celu jej rozliczenia i zaktualizowania wartości majątku trwałego.
  6. Dokonywanie kontroli realizowanych modernizacji, inwestycji oraz wydawanie zaleceń.
  7. Prowadzenie dokumentacji archiwalnej majątku powiatowego modernizowanego oraz powstającego w wyniku inwestycji.
  8. Przygotowywanie odbiorów końcowych robót inwestycyjnych i uczestniczenie w nich.
  9. Przygotowywanie sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego z zakresu inwestycji i modernizacji obiektów powiatu.
  10. Prowadzenie nadzorów inwestorskich w zakresie posiadanych uprawnień.
 2. Z zakresu infrastruktury drogowej:
  1. Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  2. Opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.
  3. Przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji i remontów na drogach.
  4. Utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.
  5. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.
  6. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju.
  7. Koordynacja robót w pasie drogowym.
  8. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.
  9. Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom.
  10. Sporządzanie informacji o drogach publicznych.
  11. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  12. Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających.
  13. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.
  14. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.
  15. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.
  16. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.
  17. Utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.
  18. Korzystanie – w razie konieczności – z upoważnienia do:
   1. wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg,
   2. urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w czasie przerwy komunikacji na drodze,
   3. ustawienia na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych.
 3. W zakresie zarządzania ruchem na drogach oraz ustawy o drogach publicznych:
  1. Rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian w organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych.
  2. Zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów.
  3. Prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu lub jej zmian oraz przechowywanie dokumentacji w tym zakresie.
  4. Przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do realizacji oraz nadzór nad ich wdrożeniem.
  5. Prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu.
  6. Współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami.
  7. Opiniowanie propozycji gmin w zakresie zaliczania poszczególnych dróg do kategorii dróg gminnych.
  8. Wydawanie zezwoleń na zajęcie dróg w sposób szczególny.
  9. Wydawanie zezwoleń na wielokrotny przejazd pojazdów ponadnormatywnych na czas określony i nieokreślony.
 4. Prowadzenie brygady inwestycyjno – remontowej
 5. Wykonywanie innych zadań wskazanych w odrębnych przepisach.

W ramach wydziału funkcjonuje PEŁNOMOCNIK DS. BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO - „PBD”.

Do zadań Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego należy:

 1. Zarządzenie programem bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 2. Wykonywanie systematycznych ocen bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 3. Przygotowanie okresowych raportów o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: jeden raz w roku przedstawienie przed Powiatową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 4. Nadzór nad organizacją i eksploatacja bazy danych o zdarzeniach drogowych.
 5. Realizacja strategii działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wypracowanej przez Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 6. Przygotowanie planów realizacyjnych bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 7. Organizowanie współpracy pomiędzy administracją rządową i samorządową oraz organizacjami pozarządowymi dla realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 8. Organizowanie działań przewidzianych w programie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 9. Komunikowanie się ze społeczeństwem (raporty o stanie zagrożenia, podejmowanych działaniach naprawczych i efektach tych działań).
 10. Określenie procedur i zakresu współpracy między instytucjami wdrażającymi Powiatowy Program GAMBIT Chojnicki.
 11. Systematyczne monitorowanie stanu bezpieczeństwa ruchu w powiecie oraz zachodzących zmian głównych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz grup ryzyka.
 12. Monitorowanie efektów działań podejmowanych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie.
 13. Organizacja szkoleń – powszechna edukacja społeczeństwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 14. Uzyskiwanie obiektywnych informacji dotyczących respektowania limitów prędkości.
 15. Przygotowywanie materiałów do prowadzenia lekcji bezpieczeństwa ruchu drogowego w szkołach ponadgimnazjalnych.
 16. Przygotowanie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do prowadzenia lekcji bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 17. Przygotowanie materiałów informacyjnych o bezpieczeństwie ruchu drogowego dla szkół nauki jazdy.
 18. Zwiększenie zaangażowania szkół nauki jazdy w proces poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Powiecie.
 19. Opracowanie planu kontroli prędkości w miejscach szczególnego zagrożenia.
 20. Uzyskiwanie obiektywnych informacji dotyczących zachowania pieszych na drodze.

W ramach wydziału funkcjonuje również PEŁNOMOCNIK DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH „PZP”.

Do zadań Pełnomocnika ds. Zamówień Publicznych należy:

 1. Koordynacja - we współpracy z Wydziałem Inwestycji i Infrastruktury Drogowej - udzielania zamówień publicznych w Starostwie.
 2. Zarządzanie procesem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych.
 3. Opiniowanie dokumentacji postępowań o zamówienie publiczne.
 4. Prowadzenie rejestru udzielanych zamówień publicznych.
 5. Opracowywanie analiz i sprawozdań w sprawach zamówień publicznych.
 6. Współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych.
 7. Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorców postępowania w sprawach zamówień publicznych.
 8. Upowszechnianie informacji związanych z zamówieniami publicznymi oraz procedurami przetargowymi.
 9. Pomoc prawna w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych przez komórki organizacyjne Starostwa.
 10. Uczestniczenie w negocjacjach umów o udzielanie zamówień publicznych.

Funkcję Pełnomocnika ds. Zamówień Publicznych pełni pani Arleta Matusik - tel. (52) 39 66 584,
e-mail: przetargi@powiat.chojnice.pl.

INTERmedi@
 • Biznes
 • CEW
 • Eksperymentarium
 • Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny
 • Fundusze Europejskie
 • Fundusze Unijne 2007 -2013
 • Kreis
 • Muzeum w Chojnicach
 • Park Narodowy
 • PCPR
 • PUP
 • Strategia Rozwoju Powiatu Chojnickiego do roku 2025
 • Szpitak
 • Wrota Borów
 • Wrota Pomorza
 • Zaborski Park
 • Promocja Regionu Chojnickiego
 • Rezerwat Biosfery
 • Pomorskie 2020
 • Piękne Kaszuby
 • PSSE
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Projekt dotyczący budowy i dostosowania strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych
współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach zadania publicznego”
Licznik odwiedzin
Licznik odwiedzin:
0914753
Dzisiaj:
95
Gości on-line:
0
Twoje IP:
54.81.85.20
Śledź nas
Dane urzędu

Starostwo Powiatowe Chojnice
31 Stycznia 56
89-600 Chojnice

Tel.: 52 39 66 500
E-mail: starostwo@powiat.chojnice.pl

projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij