Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
wtorek, 25 lipca 2017, 206 dzień roku, imieniny jakuba, Krzysztofa, Walentyny
Mapa Powiatu Chojnickiego Gmina Konarzyny Gmina Konarzyny Gmina Chojnice Gmina Chojnice Miasto Chojnice Miasto Chojnice Gmina Brusy Gmina Brusy Gmina Czersk Gmina Czersk
Mapa Powiatu Chojnickiego Gmina Konarzyny Gmina Konarzyny Gmina Chojnice Gmina Chojnice Miasto Chojnice Miasto Chojnice Gmina Brusy Gmina Brusy Gmina Czersk Gmina Czersk
Fotografia w górnej animacji: 01_widok_na_urzad Fotografia w górnej animacji: 02_widok_na_rynek Fotografia w górnej animacji: basen Fotografia w górnej animacji: fontanna_noca Fotografia w górnej animacji: jezioro_i_pomost Fotografia w górnej animacji: kajaki Fotografia w górnej animacji: kosciol Fotografia w górnej animacji: laka Fotografia w górnej animacji: most_zwodzony Fotografia w górnej animacji: most_zwodzony_kajaki Fotografia w górnej animacji: nowoczesny_budynek Fotografia w górnej animacji: orkiestra Fotografia w górnej animacji: rynek Fotografia w górnej animacji: stary_dom Fotografia w górnej animacji: widok_na_jezioro Fotografia w górnej animacji: widok_na_lake Fotografia w górnej animacji: zaglowki
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zdrowia - Wydziały - Załatw sprawę w Starostwie - Oficjalny serwis Starostwa Powiatowego w Chojnicach.

 

Pobierz PDF

Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zdrowia

 

Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zdrowia
tel. (52) 39 66 533
e-mail: sekretariat@powiat.chojnice.pl
Pracami wydziału kieruje Marek Buza - Sekretarz Powiatu


Biuro Obsługi Interesantów: (52)39-66-500
Sekretariat: (52)39-66-501, (52)39-66-502

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO – PRAWNY, SPRAW OBYWATELSKICH I ZDROWIA „OR”

Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:

 1. W zakresie organizacyjno - prawnym:
  1. Opracowywanie projektów aktów dotyczących organizacji i funkcjonowania Starostwa.
  2. Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa.
  3. Wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.
  4. Prowadzenie rejestru upoważnień do działania w imieniu Zarządu.
  5. Prowadzenie rejestru upoważnień, pełnomocnictw, wzorów podpisów, podpisów elektronicznych.
  6. Prowadzenie zbioru porozumień w sprawach powierzenia prowadzenia zadań publicznych oraz wykonywania zadań publicznych.
  7. Opracowywanie, uzgadnianie i opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty.
  8. Opiniowanie pod względem formalno - prawnym projektów umów i porozumień.
  9. Udział w przygotowywaniu i negocjowaniu przez merytoryczne wydziały projektów umów o skomplikowanym charakterze prawnym lub mogących spowodować powstanie dla Powiatu znacznych zobowiązań finansowych.
  10. Świadczenie pomocy prawnej Radzie, Zarządowi, Staroście, komórkom organizacyjnym Starostwa.
  11. Udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych w ramach bieżącej współpracy z komórkami organizacyjnymi Starostwa.
  12. Niezwłoczne informowanie wydziałów o prowadzonych sprawach sądowych, wydanych wyrokach oraz bieżąca współpraca w tym zakresie.
  13. Współpraca w zakresie obsługi prawnej z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, w tym spółkami prawa handlowego z udziałem Powiatu.
  14. Wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami w sprawach dotyczących działania organów Powiatu, Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (w sprawach przekraczających zakres pełnomocnictw udzielonych tym jednostkom).
  15. Wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwaoraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego.
  16. Informowanie Zarządu, Starosty i dyrektorów wydziałów o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów Powiatu.
  17. Prowadzenie zbioru publikatorów powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
  18. Obsługa posiedzeń Zarządu.
  19. Aktualizacja wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu.
  20. Prowadzenie rejestru uchwał, decyzji, postanowień Zarządu.
  21. Prowadzenie rejestru umów.
  22. Prowadzenie rejestru zarządzeń Starosty.
  23. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
  24. Przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie spotkań obywateli w sprawach skarg i wniosków ze Starostą, Wicestarostą, Etatowym Członkiem Zarządu i Sekretarzem.
  25. Prowadzenie sekretariatu Starostwa.
  26. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powoływanych przez Starostę i Zarząd, z wyłączeniem spraw osobowych kierowników placówek oświatowych.
  27. Prowadzenie spraw związanych z organizacją stażów absolwenckich i praktyk zawodowych.
  28. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników.
  29. Koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników i prowadzenie wymaganej w tym zakresie dokumentacji.
  30. Współudział w planowaniu oraz realizacja wydatków osobowych Starostwa.
  31. Zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
  32. Zabezpieczenie mienia Starostwa.
  33. Nadzorowanie ubezpieczeń majątkowych w Starostwie.
  34. Gospodarowanie taborem samochodowym.
  35. Prowadzenie archiwum Starostwa.
  36. Obsługa poczty elektronicznej Starostwa.
  37. Obsługa informatyczna Starostwa.
  38. Wykonywanie zadań związanych z wyborami.
  39. Prowadzenie i monitorowanie serwisu internetowego Starostwa.
  40. Obsługa medialna Starosty i Starostwa.
  41. Współpraca z organami administracji państwowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi w zakresie organizacji obchodów rocznic i świąt państwowych.
  42. Opracowywanie wniosków o odznaczenia państwowe.
 2. W zakresie spraw obywatelskich:
  1. Sprawowanie nadzoru nad działalnością statutową fundacji.
  2. Prowadzenie wykazu fundacji działających na terenie Powiatu.
  3. Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zarejestrowanych, ewidencji stowarzyszeń zwykłych i ewidencji terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń zarejestrowanych.
  4. Sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń innych niż stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, w tym stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych.
  5. Organizacja procedur związanych z przyznawaniem wsparcia organizacjom pozarządowym oraz związany z tym monitoring i kontrola.
  6. Przygotowywanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze Powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę.
  7. Kontrola przeprowadzania zbiórek publicznych.
  8. Udzielanie pomocy dla repatriantów i członków ich najbliższej rodziny.
 3. W zakresie ochrony i promocji zdrowia:
  1. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształceniem i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz sprawowaniem nadzoru.
  2. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem zakładu opieki zdrowotnej.
  3. Obsługa postępowania konkursowego na stanowiska kierownika zakładu opieki zdrowotnej oraz zastępcy kierownika zakładu w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem.
  4. Obsługa administracyjna Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach.
  5. Nadzór nad działalnością finansową publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
  6. Opracowywanie powiatowych programów promocji i edukacji zdrowotnej.
  7. Przygotowywanie analiz zdrowia ludności Powiatu i informowanie opinii publicznej.
  8. Organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do prosektorium Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach celem ustalenia przyczyny zgonu.
  9. Przygotowywanie decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym.
  10. Przygotowywanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa.
  11. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
  12. Ustalenie - po zasięgnięciu opinii wójtów i burmistrzów z terenu Powiatu i samorządu aptekarskiego - godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu.
 4. W zakresie kultury:
  1. Koordynowanie spraw związanych z udzieleniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  2. Przygotowanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia.
  3. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury oraz prowadzenie rejestru.
  4. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem muzeów oraz nabywaniem muzealiów.
  5. Załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem bibliotek publicznych.
  6. Organizowanie konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisku kierownika placówki kultury.
 5. W zakresie działania Biura Obsługi Interesantów:
  1. Prowadzenie kancelarii ogólnej.
  2. Zapewnienie interesantom obsługi informacyjnej, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych wydziałów.
  3. Wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa, w tym:
   1. przyjmowanie, rejestracja i rozdział korespondencji oraz przesyłek,
   2. prowadzenie ewidencji przesyłek zwykłych i specjalnych,
   3. wysyłanie korespondencji i przesyłek.
  4. Skanowanie dokumentów bezpośrednio do systemu elektronicznego obiegu dokumentów.
 6. W zakresie obsługi administracyjno - technicznej:
  1. Administrowanie budynkami Starostwa.
  2. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa.
  3. Zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów.
  4. Prowadzenia spraw związanych z konserwacją i naprawami w Starostwie.
  5. Prowadzenie i nadzór nad realizacją remontów w Starostwie oraz ich rozliczanie.
  6. Nadzór nad utrzymaniem czystości wokół budynków Starostwa oraz w pomieszczeniach biurowych.
 7. Prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych.
 8. Wykonywanie innych zadań wskazanych w odrębnych przepisach.
INTERmedi@
 • Biznes
 • CEW
 • Eksperymentarium
 • Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny
 • Fundusze Europejskie
 • Fundusze Unijne 2007 -2013
 • Kreis
 • Muzeum w Chojnicach
 • Park Narodowy
 • PCPR
 • PUP
 • Strategia Rozwoju Powiatu Chojnickiego do roku 2025
 • Szpitak
 • Wrota Borów
 • Wrota Pomorza
 • Zaborski Park
 • Promocja Regionu Chojnickiego
 • Rezerwat Biosfery
 • Pomorskie 2020
 • Piękne Kaszuby
 • PSSE
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Projekt dotyczący budowy i dostosowania strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych
współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach zadania publicznego”
Licznik odwiedzin
Licznik odwiedzin:
0914723
Dzisiaj:
95
Gości on-line:
0
Twoje IP:
54.81.85.20
Śledź nas
Dane urzędu

Starostwo Powiatowe Chojnice
31 Stycznia 56
89-600 Chojnice

Tel.: 52 39 66 500
E-mail: starostwo@powiat.chojnice.pl

projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij