Dzisiaj jest 01 grudnia 2015 roku
 
 

Zamówienia publiczne
Gospodarka nieruchomościamiPomorskie 2020PUP
Muzeum Historyczno - Etnograficzne w Chojnicach
Mapa ewidencyjna powiatu

Licznik odwiedzin strony:

(od 1 marca 2007 r.)
Starostwo Powiatowe Chojnice - <b>Starostwo</b> - Wydziały
Menu Starostwo Wydziały

Powiatowy Rzecznik Konsumenta
tel. 396 65 32
e-mail: rzecznikpk@powiat.chojnice.pl
Dyrektor Joanna Gierszewska
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Joanna Gierszewska

31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
pok. 43 (Ip.)

Kontakt:
tel. 52 396 65 32

Powiatowy Rzecznik Konsumentów pełni dyżury we wtorki i środy w godz. od 9.00 do 14.00

Zadania:

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

• Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów (Rzecznik może udzielać pomocy konsumentom w sprawach w których stronami są konsument i przedsiębiorca),
• Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
• Analizowanie wzorców umów proponowanych konsumentom przez przedsiębiorców,
• Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
• Prowadzenie edukacji konsumenckiej w szkołach publicznych oraz edukacji za pośrednictwem mediów,
• Występowanie z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenie na szkodę konsumentów.
• Przekazywanie delegaturom Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosków i sygnalizowanie problemów dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej,
• Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub przepisach odrębnych.


Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Chojnicach wykonując zadanie powiatu jakim jest ochrona konsumentów udziela porad prawnych i informacji wyłącznie mieszkańcom powiatu chojnickiego.
Konsumenci z innych powiatów winni zgłaszać się po poradę prawną do rzeczników działających w starostwach powiatowych i miastach na prawach powiatu zgodnie z ich miejscem zamieszkania, bez względu na miejsce dokonania zakupu towaru lub zawarcia umowy.

Rzecznik Konsumentów posiada kompetencje do prowadzenia spraw wyłącznie z zakresu konsumenckiego (sprawy konsumenckie to relacje między konsumentem a przedsiębiorcą). Rzecznik może udzielać pomocy konsumentom w sprawach, w których stronami sporu są konsument i przedsiębiorca.
Rzecznik Konsumentów nie posiada uprawnień rzeczoznawcy, wobec tego nie wydaje specjalistycznych opinii, nakazów, nakazów, jak i nie posiada uprawnień do nakładania kar na przedsiębiorców.

UWAGA: wszystkie sprawy kierowane do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Chojnicach, również zapytania przesyłane drogą elektroniczną, powinny zawierać:
• imię i nazwisko konsumenta,
• adres zamieszkania,
• telefon kontaktowy,
• opis stanu faktycznego oraz kopie dokumentów, na które konsument powołuje się w sprawie.
Zgłoszenia e-mailowe nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania pozostawione będą bez rozpoznania.


Wnioski kierowane do Powiatowego Rzecznika Konsumentów o wszczęcie interwencji lub prowadzenie mediacji należy składać wyłącznie na piśmie (wniosek musi być podpisany). Wnioski można przesłać drogą pocztową na adres Rzecznika Konsumentów (Starostwo Powiatowe ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice) lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego.
Wnioski o podjęcie interwencji lub mediacji przesyłane na adres e-mail: rzecznikpk@powiat.chojnice.pl nie będą rozpatrywane.
Dane osobowe przekazywane w związku ze składaniem skarg/wniosków/zapytań będą przetwarzane przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia wniosku.


Mieszkańcy powiatu chojnickiego mogą zgłaszać się do Powiatowego Rzecznika Konsumentów:

- osobiście – w dniach wyznaczonego dyżuru: wtorek i środa w godz. od 9.00 do 14.00,
- telefonicznie – 52 396 635 32
- korespondencyjnie – Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Powiatowy Rzecznik Konsumentów, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice,
- krótkie zapytania (bez wszczęcia interwencji i prowadzenia mediacji) mogą być kierowane pocztą elektroniczną – rzecznikpk@powiat.chojnice.pl. Powiatowy Rzecznik Konsumentów odpowiada jedynie na e-maile zawierające dane nadawcy.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów rozpatruje wnioski wg kolejności wpływu. Okres oczekiwania
na odpowiedź, bądź podjęcie przez rzecznika działań, zależy także od charakteru (w tym stopnia skomplikowania) sprawy oraz ilości zgłoszonych spraw.

INFORMACJĘ O STANIE PROWADZONEJ SPRAWY można uzyskać:
• telefonicznie – 52 396 65 32,
• osobiście w Biurze Rzecznika Konsumentów – I p., pokój nr 43.


Podstawowe informacje dla konsumentów

W przypadku ujawnienia się wady w zakupionym towarze, konsument może dochodzić swoich praw w ramach postępowania reklamacyjnego. Istnieją dwie możliwości dochodzenia roszczeń konsumenckich:

 złożenie reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową – w ramach tego uprawnienia konsument kieruje roszczenie do sprzedawcy, który ma ustawowy obowiązek przyjęcia reklamacji i jej rozpatrzenia.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141 ze zm.).

 złożenie reklamacji w ramach udzielonej gwarancji – roszczenie reklamacyjne kierowane jest do gwaranta na podstawie udzielonej karty gwarancyjnej. Udzielenie gwarancji jest fakultatywne co oznacza, iż przedsiębiorca może udzielić gwarancji, ale nie ma takiego obowiązku. Dokument gwarancyjny określa m.in. czas trwania gwarancji, jakie udzielono uprawnienia, w jakim terminie są rozpatrywane reklamacje.

Wybór uprawnienia należy do konsumenta. Jednakże nie można korzystać z dwóch uprawnień jednocześnie.


Umowy zawarte na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa (np. na prezentacji) lub na odległość (przez Internet lub telefon) może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 10 dni
od jej zawarcia (wydania rzeczy) składając stosowne pisemne oświadczenie.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).


Regionalny System Ostrzegania
E-urząd
E-urząd
Fundusze Unijne
Strategia Rozwoju Powiatu Chojnickiego do roku 2025
Chojnicko-Czluchowski Miejski Obszar Funkcjonalny
Zapytaj o fundusze europejskie
Kaszubska Marszruta - Mapa
Wrota Pomorza
Brama Pomorza
CEW


I love bike
Rezerwat Biosfery - Bory Tucholskie
 
 


  Oficjalna strona Starostwa Powiatowego w Chojnicach 2003